Публично обсъждане на насоки подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от СВОМР

СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ представя за обсъждане проект на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Целта на процедурата е да се подобри цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез:

  1. Преструктуриране и развитие на наличните материали мощности в стопанствата;
  2. Насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал;
  3. Опазване на компонентите на околната среда;
  4. Спазване стандартите на Европейския съюз /ЕС/ и подобряване на условията в земеделските стопанства;
  5. Насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 293 374,50 лв.

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 5 000 евро, а максималният размер е левовата равностойност на 200 000 евро.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедура се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 08.10.2018 г. (включително) на следната електронна поща: mig_sandanski@abv.bg .

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

Условия за кандидатстване по подмярка 4.1

Условия за изпълнение на проекти по подмярка 4.1

Приложение 1 – Основна информация за проекта-проектното предложение

Приложение 2 – ТДИД

Приложение 3 – Декларация по чл.19 и 20 от ЗЗЛД

Приложение 4 – Декларация за нередности

Приложение 5 – Декларация за липса на обстоятелства за отстраняване

Приложение 6 – Декларация за изчисляване на МСПО

Приложение 7 – Справка – декларация за обработваната земя или отглежданите животни

Приложение 8а – Декларация по чл. 4а, ал. 1 от ЗМСП

Приложение 8б – Справка МСП

Приложение 9а – Бизнес план

Приложение 9б – Бизнес план – таблици

Приложение 10 – Декларация за видовете и количествата суровини

Приложение 12 – Запитване за оферта

Приложение 13 – Декларация за постигнати стандарти

Приложение 14а – Декларация за липса или наличие на двойно финанс.

Приложение 14б – Декларация за липса на изкуств. създадени условия

Приложение 15 – Формуляр за мониторинг

Приложение 21 – Декларация неприложими документи

Приложение 22 – Декларация НСИ

Приложение 24 – Декларация самоходна техника

Приложение 24а – Калкулатор земеделска техника

Приложение 25 – Справка-декларация за приходите от земеделска дейност

Приложение 26 – Справка декларация персонал

Приложение 1 – Административен договор

Приложение 2 – Декларация за липса на обстоятелства за отстраняване

Приложение 3 – Декларация по ЗДДС

Приложение 4 – Декларация за липса или наличие на двойно финанс.

Приложение 5 – Декларация за опазване на околната среда

Приложение 6 – Декларация за нередности

Приложение 7 – Формуляр за мониторинг

Приложение 8 – Заявление за профил за достъп на ръководител до ИСУН

Приложение 9 – Заявление за профил за достъп на упълномощени лица

Приложение 10 – Декларация по чл.19 и 20 от ЗЗЛД

Приложение 11 – Декларация за съответствие с всички задължителни стандарти

Приложение 12 – Документи за междинно и окончателно плащане

Приложение 13 – Застрахователни_рискове_19.2_ЗУСЕСИФ

Приложение 8в – Указания за попълване на декларация МСП

Приложение 11 – Списък референтни разходи СМР и ТН

Приложение 11а – Списък рефернтни разходи Земеделска техника

Приложение 16 – Списък по чл. 38 от Д-ра за функциониране на ЕС

Приложение 17 – Таблица за изчисляване на СПО

Приложение 18 – Указания за попълване на формуляр в ИСУН

Приложение 19 – Новоприети стандарти

Приложение 20а – Оценителна таблица за адм. съответствие и допустимост

Приложение 20б – Работен лист за оценка на бизнес плана

Приложение 20в – Работен лист за обоснованост на разходите

Приложение 20г – Протокол от посещение на място

Приложение 20д – Оценителна таблица за техн. и фин. оценка

Приложение 23 – Инструкция за попълване таблица СПО

Приложение 24б – Инструкция_за_ползване_на_калкулатор