Проучвания и анализи на територията на МИГ Сандански

В изпълнение на Договор №6/ 13.11.2017 г. се проведоха 2 бр. проучвания и бяха изготвени 2 бр. анализи на теми: „Териториално изследване на възможностите за развитие на биологично земеделие, производство на биологични продукти и прилагане на агро-екологични дейности от земеделските производители на територията на МИГ Сандански и добри европейски практики“ и „Анализ и оценка на територията на МИГ Сандански за възможностите за развитие на иновативни местни туристически услуги, атракции и възраждане на занаяти“.

Дейността се изпълнява във връзка с прилагане на подмярка  19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ и в изпълнение на Споразумение № РД50-148/ 21.10.2016 г. за изпълнение на Стратегия за ВОМР от ПРСР 2014-2020 г.