Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

На основание Решение № 229 /01.08.2018 г. към Протокол № 90/01.08.2018 г. на Управителния съвет на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“, чл. 62, т. 4 от Наредба 22/14.12.2015 г. на МЗХГ и в изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие, МИГ Сандански обявява прием на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.082 МИГ Сандански – подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ с краен срок  за кандидатстване 05.12.2018 г., 16:00 часа.

Проектните предложения се подават изцяло по електронен път в ИСУН 2020 на интернет адрес:  https://eumis2020.government.bg

ОБЯВА за прием 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ДОКУМЕНТИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ:

Условия за кандидатстване

Приложение 1 – Основна информация за проектното предложение

Приложение 2 – ТДИД

Приложение 3 – Декларация по чл.19 и 20 от ЗЗЛД

Приложение 4 – Декларация за нередности

Приложение 5 – Декларация за липса на обстоятелства за отстраняване

Приложение 6а – Декларация по чл. 4а, ал. 1 от ЗМСП

Приложение 6б – Справка МСП

Приложение 7 – Запитване за оферта

Приложение 8а – Анализ разходи-ползи

Приложение 8б – Анализ_разходи_ползи

Приложение 9 – Декларация за липса или наличие на двойно финанс.

Приложение 10 – Формуляр за мониторинг

Приложение 11 – Декларация държавни помощи

Приложение 12a – Декларация минимални помощи

Приложение 16 – Декларация НСИ

Приложение 17 – Декларация неприложими документи

Приложение 21 – Декларация за липса на изкуств. създадени условия

ДОКУМЕНТИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Приложение 6в – Указания за попълване на декларация МСП

Приложение 12б – Указания за попълване на Декларация минимални за помощи

Приложение 13 – Списък рефернтни разходи

Приложение 14 – Указания за попълване на формуляр в ИСУН

Приложение 15а – Оценителна таблица 1 за адм. съответствие и допустимост

Приложение 15б – Оценителна таблица 2 за техн. и фин. оценка

Приложение 19 – Доклад за посещение на място

Приложение 20 – Работен лист за обоснованост на разходите

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ДОКУМЕНТИ КЪМ ТЯХ:

Условия за изпълнение на проекти

Приложение 1 – Административен договор

Приложение 2 – Декларация за липса на обстоятелства за отстраняване

Приложение 3 – Декларация по ЗДДС

Приложение 3А – Декларация за упражняване правото на данъчен кредит

Приложение 4 – Декларация за липса или наличие на двойно финанс.

Приложение 5 – Декларация за генериране на нетни приходи

Приложение 6 – Декларация за нередности

Приложение 7 – Формуляр за мониторинг

Приложение 8 – Заявление за профил за достъп на ръководител, кмет до ИСУН

Приложение 9 – Заявление за профил за достъп на упълномощени лица

Приложение 10 – Декларация по чл.19 и 20 от ЗЗЛД

Приложение 11 – Документи за междинно и окончателно плащане

Съобщение от МИГ:

Съобщение от МИГ