Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“

На основание Решение № 231/20.08.2018г. към Протокол № 92/20.08.2018г. на Управителния съвет на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“, чл. 62, т. 4 от Наредба 22/14.12.2015 г. на МЗХГ и в изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие, МИГ Сандански обявява прием на проектни предложения по процедура предложения № BG06RDNP001-19.046 МИГ Сандански – подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“, с краен срок  за кандидатстване: 16.11.2018г., 17:00 часа.

Проектните предложения се подават изцяло по електронен път в ИСУН 2020 на интернет адрес:  https://eumis2020.government.bg

ОБЯВА за прием 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегия за ВОМР

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ДОКУМЕНТИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ:

Условия за кандидатстване

Приложение 1 – Основна информация за проекта-проектното предложение

Приложение 2 – ТДИД

Приложение 3 – Декларация по чл.19 и 20 от ЗЗЛД

Приложение 4 – Декларация за нередности

Приложение 5 – Декларация за липса на обстоятелства за отстраняване

Приложение 6 – Декларация за изчисляване на МСПО

Приложение 7 – Справка – декларация за обработваната земя или отглежданите животни

Приложение 8а – Декларация МСП

Приложение 8б – Справка МСП

Приложение 9а – Бизнес план

Приложение 9б – Бизнес план – таблици

Приложение 10 – Декларация за видовете и количествата суровини

Приложение 12 – Запитване за оферта

Приложение 13 – Декларация държавни помощи

Приложение 14а – Декларация за липса или наличие на двойно финанс.

Приложение 14б – Декларация за липса на изкуств. създадени условия

Приложение 15 – Формуляр за мониторинг

Приложение 21 – Декларация неприложими документи

Приложение 22 – Декларация НСИ

ДОКУМЕНТИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Приложение 8в – Указания за попълване на декларация МСП

Приложение 11 Списък разходи референтни цени

Приложение 16 – Списък по чл.38 от Д-ра за функциониране на ЕС

Приложение 17 – Таблица за изчисляване на СПО

Приложение 18 – Указания за попълване на формуляр в ИСУН

Приложение 19 – Новоприети стандарти

Приложение 20а – Оценителна таблица за адм. съответствие и допустимост

Приложение 20б – Работен лист за оценка на бизнес плана

Приложение 20в – Работен лист за обоснованост на разходите

Приложение 20г – Протокол от посещение на място

Приложение 20д – Оценителна таблица за техн. и фин. оценка

Приложение 23 – Инструкция за попълване таблица СПО

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ДОКУМЕНТИ КЪМ ТЯХ:

Условия за изпълнение на проекти

Приложение 1 – Административен договор

Приложение 2 – Декларация за липса на обстоятелства за отстраняване

Приложение 3 – Декларация по ЗДДС

Приложение 3А – Декларация за упражняване правото на данъчен кредит

Приложение 4 – Декларация за липса или наличие на двойно финанс.

Приложение 5 – Декларация за опазване на околната среда

Приложение 6 – Декларация за нередности

Приложение 7 – Формуляр за мониторинг

Приложение 8 – Заявление за профил за достъп на ръководител до ИСУН

Приложение 9 – Заявление за профил за достъп на упълномощени лица

Приложение 10 – Декларация по чл.19 и 20 от ЗЗЛД

Приложение 11 – Декларация за подобряване условията на труд

Приложение 12 – Декларация за съответствие с всички задължителни стандарти

Приложение 13 – Документи за междинно и окончателно плащане

Въпроси и отговори:

Отговори на въпроси