„Празник за популяризиране на стратегията за ВОМР и дейността на МИГ Сандански“ на 08.10.2022г.

ПОКАНА – 2022г.

Програма – 2022г.