Популяризиране, информиране и публичност на МИГ Сандански

В изпълнение на Договор № 3/ 06.12.2016 г. с „Бомивес 64“ ЕООД и с цел спазване на правилата за публичност и визуализация бяха изработени и монтирани билборд, информационна табела и рол банер за популяризиране на МИГ Сандански.

Дейността се изпълнява във връзка с прилагане на подмярка  19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ и в изпълнение на Споразумение № РД50-148/ 21.10.2016 г. за изпълнение на Стратегия за ВОМР от ПРСР 2014-2020 г.