Покана за участие конференции, обучения и работни срещи м. Март

В изпълнение на Договор № РД50 – 161 / 07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. , СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански “ ще проведе през месец март 2016 г. 2 /две/ информационни конференции за популяризиране процеса на разработка на Стратегията, 1 / едно/ двудневно обучение за екипа на МИГ и представители на партньорите , 2 /две/ еднодневни обучения за местни лидери на територията на МИГ Сандански и 3 /три/ работни срещи за консултиране подготовката на Стратегията по подхода ВОМР „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Пълен текст на поканата и График