Покана за участие в обучение

В изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, в изпълнение на споразумение № РД50-148/21.10.2016 г., за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие , СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“, ще проведе обучение за местни лидери от територията на МИГ Сандански, в периода от 08-09.08.2019 г.  от 09:00 часа Конферентна зала на хотел „Вила Синтика“, град Сандански, община Сандански на тема: „Подготовка и провеждане на процедури по реда на ЗОП и ПМС 160“.

На обучението ще бъде представена подробна информация относно Общите правила за провеждане на процедури по реда на ПМС 160: публична покана, критерий за подбор и възлагане, техническа спецификация, основания за отстраняване от участие в процедурата, минимално съдържание и подаване на оферта,   оценка и разглеждане на офертите, сключване на договор с изпълнител, както и общите правила за провеждане на процедури по реда на ЗОП: Видове процедури, централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки” – основни функционалност, Комисия за провеждане на процедура, често допускани грешки при разглеждане, оценка и класиране на оферти.

Каним всички заинтересовани страни да вземат участие в предстоящото събитие.