Покана за участие в информационни срещи и семинари

В изпълнение на Договор № РД50 – 161 / 07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански “ ще проведе информационни срещи и семинари за популяризиране процеса на разработка на Стратегия по подхода ВОМР „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Каним всички заинтересовани страни да вземат участие в предстоящите информационни събития.

График и пълен текст на поканата