ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ И ОБУЧЕНИЯ

В изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, в изпълнение на споразумение № РД50-148/21.10.2016 г., допълнително споразумение № РД 50-148/26.07.2018 г. за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие, и обявен прием на проектни предложения по подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ ще проведе информационни срещи и обучения за местни лидери на територията на МИГ Сандански.
Информационните срещи за местни лидери на територията на МИГ Сандански ще бъдат на тема: „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.

График за провеждане на информационните срещи:
На 11.03.2019 г.:
от 09:00 ч. в с. Плоски, общ. Сандански, в сградата на магазин „Георги Ташов“;
от 14:00 ч. в „Конферентна зала“ на адрес: гр. Сандански, бул. „Свобода“ № 20, ет.1;

На 12.03.2019 г.:
от 09:00 ч. в с. Вълково, общ. Сандански, в сградата на кафе „Митко Джоров“;
от 12:00 ч. в с. Струма, общ. Сандански, в сградата на НЧ „Никола Й. Вапцаров – 2005“;
от 15:00 ч. в с. Лебница, общ. Сандански, в сградата на ресторант „Елит“;

На 13.03.2019 г.:
от 09:00 ч. в с. Поленица, общ. Сандански, в сградата на магазин „ВЕГИ“;
от 12:00 ч. в с. Джигурово, общ. Сандански, в сградата на „Пенсионерски клуб“;
от 15:00 ч. в с. Ласкарево, общ. Сандански, в сградата на „Пенсионерски клуб“;

На 14.03.2019 г.:
от 09:00 ч. в с. Склаве, общ. Сандански, в сградата на Кметството;
от 12:00 ч. в с. Левуново, общ. Сандански, в сградата на Читалище „Отец Паисий“;
от 15:00 ч. в с. Катунци, общ. Сандански, в сградата на НЧ „Просвета“.

График за провеждане на обученията на местни лидери на тема: „Подготовка на проекти и бизнес планове“:
На 19 и 20 Март 2019 г. от 09:00 ч. в „Манолева къща“ гр. Мелник, ул. „Мелник“ № 48, ще се проведе двудневно обучение на местни лидери на тема „Подготовка на проекти и бизнес планове“ по подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от СВОМР.

На 21 и 22 Март 2019 г. от 09:00 ч. в Конферентна зала „Алфа“ на хотел „Медите Ризорт Спа“, гр. Сандански, ще се проведе двудневно обучение на местни лидери на тема „Подготовка на проекти и бизнес планове“ по подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от СВОМР.

Каним всички заинтересовани страни да вземат участие в предстоящите събития.