ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ И ОБУЧЕНИЯ

В изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и в изпълнение на споразумение № РД50-148/ 21.10.2016 г.  и допълнително споразумение № РД 50-148 / 26.07.2018 г. за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие, СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански “ ще проведе информационни срещи и обучения за местни лидери на територията на МИГ Сандански.

Каним всички заинтересовани страни да вземат участие в предстоящите събития.

График за провеждане на информационните срещи:

  • На 25.09.2018 г. от 09:00 ч. в конферентната зала на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“, гр. Сандански – информационната среща ще бъде на тема: „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ подмярка 7.2;

Информационни срещи на тема: „Инвестиции в земеделски стопанства“  подмярка 4.1 и тема:  „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ подмярка 4.2  са както следва:

  • 28.09.2018 г. от 09:00 ч. в сградата на Народно читалище „ Светлина – 1942“, с. Плоски, община Сандански и от 14:00 ч. в конферентната зала на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“, гр. Сандански;
  • На 11.10.2018 г. от 09:00 ч. в сградата на Народно читалище „Просвета 1935 г.“, с. Катунци, община Сандански и от 14:00 ч. в сградата на Народно читалище „ Никола Й. Вапцаров -2005 г.“, с. Струма, община Сандански;
  • На 12.10.2018 г. от 09:00 ч. в заведението на стадиона, с. Дамяница, община Сандански и от 14:00 ч. в сградата на Народно читалище „Емануил Васкидович -1886“, град Мелник, община Сандански;

График за провеждане на обученията на местни лидери на тема: „Подготовка на проекти и бизнес планове“:

  • На 04.10-05.10.2018 г. от 09:00 ч. в Конферентна зала на хотел „Медите Ризорт Спа“, гр. Сандански, подмярка 7.2  „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“;
  • На 29.10-30.10.2018 г. от 09:00 ч. в Конферентна зала на хотел „Медите Ризорт Спа“, гр. Сандански, подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“  и подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.