Покана за свикване на Общо събрание

Уважаеми дами и господа,

Управителният съвет на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“, със седалище бул. „Свобода“ № 20, ет. 1, гр. Сандански, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 28 от Устава на сдружението, и във връзка с Решение № 115/21.01.2019 г. на УС, свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 29.01.2019 г. /вторник/, от 17:10 ч., в Конферентна зала, бул. „Свобода“ № 20, ет. 1, при следния дневен ред:

  1. Регистрация на членовете на Общото събрание;
  2. Избор на водещ, секретар-протоколист и преброители;
  3. Приемане на дневен ред;
  4. Одобрение на годишния счетоводен отчет и доклад за дейността на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” за 2018 г.
  5. Одобрение на годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) – подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ за 2018 г.
  6. Одобрение на годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ за 2018 г. на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“;
  7. Одобрение на проекта на бюджета за 2019 г. на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански”.

Писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието на Общото събрание, са на разположение в офиса на МИГ Сандански на горепосочения адрес. Каним Ви да присъствате на Общото събрание лично или чрез упълномощен представител.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 30 от Устава на сдружението, събранието ще се проведе на същия ден в 18:10 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

Управителен съвет

СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“