Покана за свикване на Общо събрание

Уважаеми дами и господа,

Управителният съвет на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“, със седалище бул. „Свобода“ №20, ет.1, гр. Сандански, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.28 от Устава на сдружението, и във връзка с Решение № 237/ 02.10.2018 г. към Протокол № 98/02.10.2018 г. на УС , свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 15.10.2018 г. /понеделник/, от 17:10 ч., в Конферентната зала, бул. „Свобода“ № 20, ет.1, при следния дневен ред:

  1. Регистрация на членовете на Общото събрание;
  2. Избор на водещ, секретар-протоколист и преброители;
  3. Приемане на дневен ред;
  4. Обсъждане и приемане на изменения в  Устава на сдружението;
  5. Избор на заместник – председател на Управителния съвет;
  6. Разглеждане, обсъждане и вземане на решение за прекратяване на членство в Общото събрание на Сдружението.

Писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието на Общото събрание, са на разположение в офиса на МИГ Сандански на адрес: гр. Сандански, бул. „Свобода“ № 20, ет. 1. Каним Ви да присъствате на Общото събрание лично или чрез упълномощен представител.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 30 от Устава на сдружението, събранието ще се проведе на същия ден в 18:10 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

  

Управителен съвет на

СНЦ „Местна инициативна група

Сандански – МИГ Сандански“