Покана за свикване на Общо събрание

Уважаеми дами и господа,

Управителният съвет на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“, със седалище бул. „Свобода“ №20, ет.1, гр. Сандански, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.28 от Устава на сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 29.11.2017 г. /сряда/, от 17:10 ч. , в Конферентната зала, бул. „Свобода“ № 20, ет.1, при следния дневен ред:

  1. Регистрация на членовете на Общото събрание;
  2. Избор на водещ, секретар-протоколист и преброители;
  3. Приемане на дневен ред
  4. Взимане на решение СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ да участва в учредяването на Сдружение с нестопанска цел „Национална Асоциация на Местните инициативни групи в България“ и избор на представител на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ в  Асоциацията.

Писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието на Общото събрание, са на разположение в офиса на МИГ Сандански на горепосочения адрес. Каним Ви да присъствате на Общото събрание лично или чрез упълномощен представител.

 

Управителен съвет
на СНЦ „Местна инициативна група
Сандански – МИГ Сандански“