Покана за свикване на Общо събрание

       Уважаеми дами и господа,

       Управителният съвет на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“, със седалище бул. „Свобода“ № 20, ет.1, гр. Сандански, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 28 от Устава на сдружението, с Решение № 373/02.10.2023 г. към Протокол № 224/02.10.2023г. на УС, свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 11.10.2023 г. /сряда/, от 17:10 ч., в Конферентна зала, находяща се на адрес: бул. „Свобода“ № 20, ет. 1, при следния дневен ред :

  1. Регистрация на членовете на Общото събрание;
  2. Избор на водещ и секретар-протоколист;
  3. Приемане на дневен ред;
  4. Промяна в състава на Колективния Управителния съвет на СНЦ „Местна инициативна група Сандански-МИГ Сандански“;
  5. Избор на Заместник председател на Управителния съвет на СНЦ „Местна инициативна група Сандански-МИГ Сандански“.

Писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието на Общото събрание, са на разположение в офиса на МИГ Сандански на горепосочения адрес. Каним Ви да присъствате на Общото събрание лично или чрез упълномощен представител.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 30 от Устава на сдружението, събранието ще се проведе на същия ден в 18:10 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

  Управителен съвет на

  СНЦ „Местна инициативна група

  Сандански – МИГ Сандански“