Покана за свикване на Общо събрание

Уважаеми дами и господа,

Управителният съвет на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“, със седалище бул. „Свобода“ №20, ет.1, гр. Сандански, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 28 от Устава на сдружението, и във връзка с Решение № 311/ 02.02.2021 г. към Протокол № 167/02.02.2021 г. на УС, свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 11.02.2021 г. /четвъртък/, от 17:10 ч., Конферентна зала на хотел „Вила Синтика“, находяща се на адрес: гр. Сандански, път E79, главният вход на града, при следния дневен ред:

 1. Регистрация на членовете на Общото събрание;
 2. Избор на водещ и секретар-протоколист;
 3. Приемане на дневен ред;
 4. Избор на Управителен съвет , поради изтичане на мандата / чл. 34, чл. 38 и чл. 38а от Устава на Сдружението/ ;
 5. Избор на Председател на УС съгласно чл. 34, ал. 2 и чл. 38 от Устава на сдружението;
 6. Избор на Зам. Председател на УС на Сдружението съгласно чл. 38a от Устава на сдружението;
 7. Гласуване на предложения за изменения и допълнения в Устава;
 8. Одобрение на годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) – подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, в изпълнение на споразумение № РД 50-148/21.10.2016 г. за 2020 г.;
 9. Одобрение на годишния счетоводен отчет и доклад за дейността на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” за 2020 г.;
 10. Одобрение на проекта на бюджета за 2021 г. на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански”;
 11. Приемане на промени в Стратегията за ВОМР на МИГ Сандански, Споразумение № РД 50-148/21.10.2016г. от ПРСР 2014-2020, касаещи:  -подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“;
 12. Одобрение на Вътрешни правила на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” относно функциониране на сдружението.
 13. Вземане на решение за кандидатстване по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г.

Писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието на Общото събрание, са на разположение в офиса на МИГ Сандански на горепосочения адрес. Каним Ви да присъствате на Общото събрание лично или чрез упълномощен представител.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 30 от Устава на сдружението, събранието ще се проведе на същия ден в 18:10 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

 

Управителен съвет на

 СНЦ „Местна инициативна група

Сандански – МИГ Сандански“