Покана за свикване на Общо събрание на 23.01.2017 г.

Уважаеми дами и господа,

Управителният съвет на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански”, със седалище бул. „Свобода” № 20, ет.1, град Сандански, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 28 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 23.01.2016г./понеделник/, от 17:10 ч., в конферентна зала, находяща се на адрес: гр. Сандански, бул. „Свобода“ № 20, ет. 1, при следния дневен ред:

  1. Регистрация на членовете на Общото събрание;
  2. Избор на водещ, секретар-протоколист и преброители;
  3. Приемане на дневен ред;
  4. Одобрение на Годишният счетоводен отчет и доклад за дейността на СНЦ „ Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” за 2016 г.
  5. Одобрение на проекта за бюджет за 2017 г. на СНЦ „ Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански”;
  6. Одобрение на годишния доклад за изпълнение на СВОМР на СНЦ „ Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” за 2016 г.

Писмени материали, свързани с дневния ред на заседанието на Общото събрание, са на разположение в офиса на МИГ Сандански на горепосочения адрес.

Каним Ви да присъствате на Общото събрание лично или чрез упълномощен представител. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 30 от Устава на сдружението, събранието ще се проведе на същия ден в 18:10 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА САНДАНСКИ –
МИГ САНДАНСКИ“