ПОКАНА
ЗА УЧАСТИЕ В СЪБИТИЯ НА МИГ САНДАНСКИ
Събитията са в изпълнение на Административен договор № РД 50-104/29.03.2023г. в прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.