Подписано споразумение

На 21.10.2016 г. Председателят на УС на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ г-н Кирил Котев подписа Споразумение № РД50-148/ 21.10.2016 г. за изпълнение на Стратегия за ВОМР с Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 г. за предоставяне на финансова помощ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проекти към стратегията за ВОМР е в размер на 2 933 745,00 лева. Стратегията получава подкрепа от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони чрез ПРСР 2014-2020 г.

Одобрените средства по тази подмярка са предвидени за предоставяне на финансова помощ на потенциални бенефициери от територията на община Сандански, като крайният срок за изпълнение на дейностите по проектите към стратегията за ВОМР е до 30.06.2023 г. В стратегия за ВОМР на МИГ Сандански са включени за подпомагане следните мерки:

  • Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ с бюджет 293 374,50 лв.;
  • Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ с бюджет 293 374,50 лв.;
  • Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ с бюджет 977 915,00 лв.;
  • Мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ с бюджет 801 890,30 лв.;
  • Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ с бюджет 391 166,00 лв.;
  • Мярка 8.1 „Подпомагане за залесяване и създаване на горски масиви“ с бюджет 48 895,75лв.;
  • Мярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ с бюджет 78 233,20 лв.;
  • Мярка 8.5 „Подпомагане за инвестиции за подобряване на устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми“ с бюджет 48 895,75 лв.