Подмярка 8.3 „Подпомагане за предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“

На основание  Решение № 319/08.03.2021 г. към Протокол № 175/08.03.2021 г. на Управителния съвет на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“, чл. 46а, ал. 4, във връзка с чл. 62, т. 4 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. на МЗХГ за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на Стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ /ВОМР/ от ПРСР 2014-2020 г. и в изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие, МИГ Сандански обявява прием на проектни предложения по Процедура № BG06RDNP001-19.509 МИГ Сандански – подмярка 8.3 „Подпомагане за предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитието на горските територии и подобряване на жизнеспособността на горите“, с краен срок за кандидатстване: 16:30 часа на 25.05.2021 г.

Проектните предложения се подават изцяло по електронен път в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

Обява за прием на проектни предложения по подмярка 8.3 “ Подпомагане за предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ДОКУМЕНТИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ:

Условия за кандидатстване по подмярка 8.3

Приложение 1 – Основна информация за проекта-проектното предложение

Приложение 2 – ТДИД

Приложение 3 – Декларация по чл.19 и 20 от ЗЗЛД

Приложение 4 – Декларация за нередности

Приложение 5 – Декларация за липса на основания за отстраняване

Приложение 6а – Декларация по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП

Приложение 6б Справка МСП

Приложение 7а – Анализ_разходи_ползи

Приложение 7б – Анализ_разходи_ползи

Приложение 8 – Запитване за оферта

Приложение 9 – Декларация за размера на получените държавни помощи

Приложение 10 – Декларация за липса или наличие на двойно финанс.

Приложение 11 – Декларация за липса на изкуств. създадени условия

Приложение 12 – Формуляр за мониторинг

Приложение 14- Декларация НСИ

Приложение 18 – Декларация за свързаност

ДОКУМЕНТИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Приложение 6в – Указания за попълване на декларация МСП

Приложение 15- Списък референтни разходи

Приложение 16- 2020121810_uguide_ms_isun2020_eproject_v 12.0

Приложение 17а – Оценителна таблица за адм. съответствие и допустимост

Приложение 17б – Работен лист за обоснованост на разходите

Приложение 17в – Протокол от посещение на място

Приложение 17г – Оценителна таблица за техн. и фин. оценка

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ДОКУМЕНТИ КЪМ ТЯХ:

Условия за изпълнение на проекти по подмярка 8.3

Приложение 1 – Административен договор ЗОП

Приложение 1 – Административен договор ЗУСЕСИФ

Приложение 2 – Декларация за липса на основания за отстраняване

Приложение 3 – Декларация по ЗДДС

Приложение 4 – Декларация за липса или наличие на двойно финанс.

Приложение 5 – Декларация за нередности

Приложение 6 – Формуляр за мониторинг

Приложение 7 – Заявление за профил за достъп на ръководител до ИСУН

Приложение 8 – Заявление за профил за достъп на упълномощени лица

Приложение 9 – Декларация по чл.19 и 20 от ЗЗЛД

Приложение 10 – Документи за междинно и окончателно плащане

Приложение 11 – Застрахователни_рискове