Подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“

На основание  Решение № 323/08.04.2021 г. към Протокол № 179/08.04.2021 г. на Управителния съвет на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“, чл. 46а, ал. 4, във връзка с чл. 62, т. 4 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. на МЗХГ за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на Стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ /ВОМР/ от ПРСР 2014-2020 г. и в изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие, МИГ Сандански обявява прием на проектни предложения по Процедура № BG06RDNP001-19.519 МИГ Сандански – подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, с краен срок за кандидатстване16:30 часа на 26.07.2021 г.

На основание чл. 46а, ал. 6, т. 3 от Наредба 22/14.12.2015г. на МЗХГ и чл. 11, ал. 5, т. 2 от ПМС 162/05.07.2016г. на Министерски съвет, и във връзка с Решение № 332/26.07.2021г. по Протокол № 188/26.07.2021г. на УС на МИГ Сандански срокът за прием на проектни предложения по Процедура № BG06RDNP001-19.519 е удължен до 16:30 часа на 26.10.2021г.

ОБЯВА за прием на проеткни предложения с удължен срок за кандидатсвтване до 26.10.2021г.

Условия за кандидатстване по подмярка 7.5 с удължен срок до 26.10.2021г.

Проектните предложения се подават изцяло по електронен път в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

Обява за прием на проектни предложения 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ по подмярка“

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ДОКУМЕНТИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ:

Условия за кандидатстване по подмярка 7.5

Приложение 1 – Основна информация за проекта-проектното предложение

Приложение 2 – ТДИД

Приложение 3 – Декларация по чл.19 и 20 от ЗЗЛД

Приложение 4 – Декларация за нередности

Приложение 5 – Декларация_липса_отстраняване_ВОМР

Приложение 6а – Декларация по чл. 3 и 4 от ЗМСП

Приложение 6б – Справка МСП

Приложение 7а – Анализ разходи-ползи

Приложение 7б – Анализ_разходи_ползи

Приложение 8 – Запитване за оферта

Приложение 9 – Декларация за липса или наличие на двойно финанс.

Приложение 10 – Декларация за липса на изкуств. създадени условия или наличие на функционална несамостоятелност

Приложение 11 – Формуляр за мониторинг

Приложение 12 – Декларация НСИ

Приложение 13 – Декларация за свързаност съгласно Заповед № РД 09-64703.07.2019 г. на РУО на ПРСР

ДОКУМЕНТИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Приложение 6в – Указания за попълване декларация за МСП

Приложение 14 – 2020121810_uguide_ms_isun2020_eproject_v 12.0

Приложение 15а – Оценителна таблица за адм. съответствие и допустимост

Приложение 15б – Работен лист за обоснованост на разходите

Приложение 15в – Протокол от посещение на място

Приложение 15г – Оценителна таблица за техн. и фин. оценка

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ДОКУМЕНТИ КЪМ ТЯХ:

Условия за изпълнение на проекти по подмярка 7.5

Приложение 1 – Административен договор ЗОП

Приложение 1 – Административен договор ЗУСЕСИФ

Приложение 2 – Декларация_липса_отстраняване_ВОМР

Приложение 3 – Декларация по ЗДДС

Приложение 4 – Декларация за липса или наличие на двойно финанс.

Приложение 5 – Декларация за нередности

Приложение 6 – Формуляр за мониторинг

Приложение 7 – Заявление за профил за достъп на ръководител до ИСУН

Приложение 8 – Заявление за профил за достъп на упълномощени лица

Приложение 9 – Декларация по чл.19 и 20 от ЗЗЛД

Приложение 10 – Документи за междинно и окончателно плащане

Приложение 11 – Застрахователни_рискове