Подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

На основание Решение № 255/15.01.2019 г. към Протокол № 112/15.01.2019 г. на Управителния съвет на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“, чл. 46а, ал. 4, във връзка с чл. 62, т. 4 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. на МЗХГ за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на Стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ /ВОМР/ от ПРСР 2014-2020 г. и в изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие, МИГ Сандански обявява прием на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.147 МИГ Сандански – подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, с краен срок за кандидатстване: 20:00 часа на 16.04.2019 г.

Проектните предложения се подават изцяло по електронен път в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

ОБЯВА за прием на проектни предложения по подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегия за ВОМР

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ДОКУМЕНТИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ:

Условия за кандидатстване по подмярка 6.4

Приложение 1 – Основна информация за проекта-проектното предложение

Приложение 2 – ТДИД

Приложение 3 – Декларация по чл. 19 и 20 от ЗЗЛД

Приложение 4 – Декларация за нередности

Приложение 5 – Декларация за липса на обстоятелства за отстраняване

Приложение 6 – Декларация за изчисляване на МСПО

Приложение 7 – Справка-декларация за приходите от земеделска дейност

Приложение 8а – Декларация по чл. 4а, ал. 1 от ЗМСП

Приложение 8б – Справка МСП

Приложение 9а – Бизнес план

Приложение 9б – Бизнес план – таблици

Приложение 10 – Декларация за наличието на суровини при производство на електроенергия от биомаса

Приложение 12 – Запитване за оферта

Приложение 13а – Декларация за минимални и държавни помощи

Приложение 14а – Декларация за липса или наличие на двойно финанс.

Приложение 14б – Декларация за липса на изкуств. създадени условия

Приложение 15 – Формуляр за мониторинг

Приложение 19 – Справка декларация персонал

Приложение 21 – Декларация неприложими документи

Приложение 22 – Декларация НСИ

ДОКУМЕНТИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Приложение 8в – Указания за попълване на декларация МСП

Приложение 11 – Рефернтни цени

Приложение 11 – Списък_сайт_реф_цени

Приложение 11 – Списък_СМР_Туризъм_реф_цени

Приложение 13б – Указания за попълване на декларация за мин. и държ. помощи

Приложение 16 – Списък по чл. 38 от Д-ра за функциониране на ЕС

Приложение 17 – Таблица за изчисляване на СПО

Приложение 18 – Указания за попълване на формуляр в ИСУН

Приложение 20а – Оценителна таблица за адм. съответствие и допустимост

Приложение 20б – Работен лист за оценка на бизнес плана

Приложение 20в – Работен лист за обоснованост на разходите

Приложение 20г – Протокол от посещение на място

Приложение 20д – Оценителна таблица за техн. и фин. оценка

Приложение 23 – Инструкция за попълване таблица СПО

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ДОКУМЕНТИ КЪМ ТЯХ:

Условия за изпълнение на проекти по подмярка 6.4

Приложение 1 – Административен договор

Приложение 2 – Декларация за липса на обстоятелства за отстраняване

Приложение 3 – Декларация по ЗДДС

Приложение 4 – Декларация за липса или наличие на двойно финанс.

Приложение 5 – Декларация за опазване на околната среда

Приложение 6 – Декларация за нередности

Приложение 7 – Формуляр за мониторинг

Приложение 8 – Заявление за профил за достъп на ръководител до ИСУН

Приложение 9 – Заявление за профил за достъп на упълномощени лица

Приложение 10 – Декларация по чл.19 и 20 от ЗЗЛД

Приложение 11 – Документи за междинно и окончателно плащане

Приложение 12 – Застрахователни_рискове_19.2_ЗУСЕСИФ

Приложение 13 – Декларация за подобряване условията на труд

Приложение 14 – Декларация за минимални и държ. помощи