Общо събрание

Актуализиран списък на членовете на  Колективния върховен орган на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“  

ОБЩО ЧЛЕНОВЕ НА КОЛЕКТИВНИЯ ВЪРХОВЕН ОРГАН:  85 бр.
Представители на Публичен сектор – 3 бр., 3,53 %
Представители на Стопански сектор – 41 бр., 48,235 %
Представители на Нестопански сектор – 41 бр., 48,235 %