Общо събрание

Актуализиран списък на членовете на Колективния върховен орган на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ към 09.05.2019 г.

ОБЩО ЧЛЕНОВЕ НА КОЛЕКТИВНИЯ ВЪРХОВЕН ОРГАН: 87 бр.

Представители на Публичен сектор – 3 бр., 3,45 %

Представители на Стопански сектор – 42 бр., 48,275 %

Представители на Нестопански сектор – 42 бр., 48,275 %

Актуализиран списък на членовете на Колективния върховен орган на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ към 15.10.2018 г.

Актуализиран списък на членовете на  Колективния върховен орган на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“