Информационна срещи за местни лидери

В изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и в изпълнение на споразумение № РД50-148/ 21.10.2016 г. за изпълнение на СВОМР, на 25.09.2018 г. от 09:00 ч. в Конферентна зала на СНЦ „ Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“, находяща се на адрес: град Сандански, бул. „Свобода“ № 20, ет.1 се проведе еднодневна информационна среща за местни лидери за популяризиране Стратегията за Водено от общностите местно развитие на тема:  „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ подмярка 7.2.

В срещата взеха участие общо 20 представители на НПО, представители на читалища, служители в ВиК дружество, служители в общинска администрация.

Участниците бяха запознати с подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от СВОМР – допустими кандидати, допустимите  дейности по процедурата, допустимите за финансова помощ разходи, бюджет на приема, минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект, критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест, условията за кандидатстване и  изискванията към придружаващите документи  по подмярка 7.2.

20180925_092517 (1)    42339765_2329497103743680_4276831903966822400_n  42482655_2329496760410381_3418484858819706880_n