Информационна среща за местни лидери на територията на МИГ Сандански на тема: подмярка 8.3 „Подпомагане за предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“

    В изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и в изпълнение на споразумение № РД50-148/21.10.2016 г. за изпълнение на СВОМР, на 13.07.2020 г. от 09:30 часа в Сградата на Народно Читалище „ Никола Й. Вапцаров – 2005“ с. Струма и от 13:30 в Конферентна зала на СНЦ „ Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“, находяща се на адрес: град Сандански, бул. „Свобода“ № 20, ет.1, се проведе еднодневна информационна среща за местни лидери за популяризиране Стратегията за Водено от общностите местно развитие на тема: подмярка 8.3 „Подпомагане за предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“

    В срещата взеха участие общо 21 представители: кмет на кметство; граждански сектор – физически лица.

   Участниците бяха запознати с подмярка 8.3 „Подпомагане за предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от СВОМР. На срещата се обсъдиха: допустими кандидати,  допустими дейности, допустими за финансова помощ по процедурата разходи, период за прием и място за подаване на проекти предложения. Присъстващите на информационната среща за местни лидери на територията на МИГ Сандански бяха информирани с бюджета на приема, минимален и максимален размер на финансовата помощ, размера на безвъзмездната финансова помощ по мярката, критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест.

   Проектните предложения по Процедура за подбор № BG06RDNP001-19.389 МИГ Сандански – подмярка 8.3 „Подпомагане за предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитието на горските територии и подобряване на жизнеспособността на горите“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“, могат да бъдат подадени единствено чрез ИСУН 2020 в срок до 16:30 часа на 16.09.2020г.

109291908_594803338131938_7446759417898855051_n   109082020_1168187976890301_6123176714109291534_n   IMG_7635   109067383_805017170305377_6884259093476268839_n   109246138_714296465805873_8947693478502635053_n