Информационна конференция

В изпълнение на Административен договор № РД50-15/20.02.2019 г.,  проект:  „Подготвителен проект за транснационално сътрудничество за промотиране на местните идентичности, продукти и забележителности“ по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ организира и проведе информационна конференция за представяне на резултатите от изпълнението на проекта. Събитието се проведе на 10.08.2019г. в хотел „Вила Синтика“, участие взеха 58 души, представители на Управителния съвет и Общото събрание на МИГ Сандански, и заинтересовани лица от територията.

По време на конференцията бяха представени изпълнените дейности по проекта, както и Разработен проект за транснационално сътрудничество: “ПРОЕКТ ЗА ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ПРОМОТИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ИДЕНТИЧНОСТИ, ПРОДУКТИ И ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ”. Целта на проекта е транснационално сътрудничество, което да промотира местните идентичности, продукти и забележителности сред участващите партньори – МИГ Сандански, МИГ Белене-Никопол, МИГ Триньо Кастеллелче и МИГ Алто Молизе.

IMG_7469   IMG_7471