Изпълнение по договор за БФП №РД 50-161/ 07.12.2015 г.

На 30.05.2016 Г. СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ входира заявление за одобрение на Стратегия за ВОМР по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. Стратегията за ВОМР на МИГ Сандански бе разработена в изпълнение на дейностите съгласно договор за БФП №РД 50-161/ 07.12.2015 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“.

Резултатите от изпълнението на Договора са налични в Секция „За проекта“ – подсекция „Дейности по подмярка 19.1“