Еднодневно обучение за местни лидери на територията на МИГ Сандански

На 20.07.2020 г. в Конферентна зала на хотел „Вила Синтика“, гр. Сандански, се проведе еднодневно обучение за местни лидери на територията на МИГ Сандански на тема: „Изпълнение и управление на проекти по СВОМР. Отчитане на видове СМР по реда на ЗУТ, изпълнени по договори, финансирани чрез СВОМР на МИГ Сандански“ в изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и в изпълнение на споразумение № РД50-148/21.10.2016 г.

В обучението взеха участие общо 20 участници.

СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ осигури лектор, който представи информация относно: „Изпълнение и управление на проекти по СВОМР. Отчитане на видове СМР по реда на ЗУТ, изпълнени по договори, финансирани чрез СВОМР на МИГ Сандански“

  На 20.07.2020 г. участниците бяха запознати с изпълнение и управление на проекти по СВОМР. Отчитане на видове СМР  по реда на ЗУТ, изпълнени по договори, финансирани чрез стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Сандански, по време на обучението бяха обсъдени: режими за разрешаване на строителство и за завършване на строителни дейности по реда на ЗУТ. Лектора на еднодневното обучение представи пред присъстващите информация относно откриване на строителна площадка и определяне на строителната линия и нивото, разгледани и обсъдени по време на срещата бяха изискванията към строежите. Заинтересованите страни бяха запознати с актовете и протоколите в строителството. Еднодневното обучение продължи съгласно предварително подготвената програма, а именно с информация относно застраховане в проектирането и строителството, в това число завършване на строителството и издаване на разрешение за ползване.

След приключване на обучението бяха раздадени сертификати на участниците.

110281658_591095314924492_7188971851686633808_n   110497397_276554680299500_1272319598840470767_n   115822767_278149190083621_2970268261207039330_n   IMG_7719