Други нормативни документи

Вътрешни правила за дейността на МИГ


Вътрешни правила за работната заплата


Вътрешни правила за мониторинг на изпълнение на проекти по СВОМР


Вътрешни правила за изпълнение на закона за защита на личните данни


Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма