Доставка на офис оборудване

В изпълнение на Договор №4/ 26.10.2017 г. с „АЙТИБИ“ ЕООД бяха доставени и монтирани 2 бр. компютри и 2 бр. монитора.

Дейността се изпълнява във връзка с прилагане на подмярка  19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ и в изпълнение на Споразумение № РД50-148/ 21.10.2016 г. за изпълнение на Стратегия за ВОМР от ПРСР 2014-2020 г.