Доклади за прилагане

Годишен доклад за прилагане на подмярка 19.4 за 2018 г.

Годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР подмярка 19.2 за 2018 г.

Годишен доклад за прилагане на подмярка 19.4 за 2017 г.

Годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР за 2017 г.

Годишен доклад за прилагане на подмярка 19.4 за 2016 г.

Годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР 2016 година