Споразумение

На 21.10.2016 г. Председателят на УС на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ г-н Кирил Котев подписа Споразумение № РД50-148/ 21.10.2016 г. за изпълнение на Стратегия за ВОМР с Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 г. за предоставяне на финансова помощ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проекти към стратегията за ВОМР е в размер на 2 933 745,00 лева. Стратегията получава подкрепа от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони чрез ПРСР 2014-2020 г.

Допълнително споразумение от 26.02.2021г.

Допълнително Споразумение от 04.09.2020 г.

Допълнително Споразумение от 02.07.2019 г.

Допълнително Споразумение от 13.09.2018 г.

Допълнително Споразумение от 26.07.2018 г.

Пълен текст на споразумението от 17.11.2016 г.