Споразумение

На 21.10.2016 г. Председателят на УС на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ г-н Кирил Котев подписа Споразумение № РД50-148/ 21.10.2016 г. за изпълнение на Стратегия за ВОМР с Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 г. за предоставяне на финансова помощ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проекти към стратегията за ВОМР е в размер на 2 933 745,00 лева. Стратегията получава подкрепа от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони чрез ПРСР 2014-2020 г.

Допълнително Споразумение от 13.09.2018 г.

Допълнително Споразумение от 26.07.2018 г.

Пълен текст на споразумението от 17.11.2016 г.