Договор № РД50-104 от 29.03.2023 по подмярка 19.1

СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ изпълнява проект „Подготвителни дейности за разработване на стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Сандански“.

Договор № РД50-104 от 29.03.2023 по подмярка 19.1. «Помощ за подготвителни дейности» на мярка 19 «Водено от общностите местно развитие» от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.

Цели на настоящия проект за подготвителни дейности:

– подготовка и разработване на Стратегия за водено от общностите местно развитие, финансирана от повече от един от Европейските структурни и инвестиционни фондове;

– насърчаване на включването на населението на територията на МИГ Сандански в разработването и бъдещото прилагане на стратегията за ВОМР;

– информиране на населението на територията на МИГ Сандански относно възможността за финансиране на стратегията по повече от един фонд.

Основни дейности: В подготвителния проект са заложени дейности за популяризиране процеса на разработване на стратегия за ВОМР, обучения на местни лидери, проучване и анализ на територията, дейности по консултиране с местната общност за подготовката на стратегията, подготовка и консултиране, вкл. чрез обществено обсъждане на Стратегия за ВОМР.

Очаквани резултати:  Очакваният резултат от изпълнението на проекта е разработена стратегия за ВОМР на територията на МИГ Сандански, финансирана от повече от един от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Териториален обхват: всички населени места на територията на община Сандански.

Срок за изпълнение на проекта: 6 месеца.

Размер на финансовата помощ: 29 680,00 лева.