Двудневно обучение за местни лидери на територията на МИГ Сандански по подмерки 4.1, 4.2 и 6.4 от СВОМР

В периода от 19-20.12.2017 г. в изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и в изпълнение на споразумение № РД50-148/ 21.10.2016 г. за изпълнение на СВОМР, на територията на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ се проведе двудневно обучение за местни лидери в град Сандански на тема: „Подготовка на проекти и бизнес планове по подмерки 4.1, 4.2 и 6.4 от СВОМР“

В обучението взеха участие общо 20 представители на стопанския сектор, в това число земеделски производители и представители на бизнес сектора от територията на МИГ Сандански.

Присъстващите заинтересовани страни бяха подробно запознати с условията за подготовка на проекти – попълване на заявление за подпомагане и бизнес план, обоснованост на разходите, избор на изпълнители, изготвяне на таблица за допустимите инвестиции, попълване на декларации; изисквания към документите за кандидатстване и необходимите придружаващи общи и специфични документи; често допускани грешки по подмерки 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ и 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.

След приключване на обучението на участниците бяха връчени Сертификати за преминато обучение.