Двудневно обучение за местни лидери на територията на МИГ Сандански

В периода 21-22.03.2019 г. в Конферентна зала „Алфа“ на Хотел „Медите Ризорт Спа“, гр. Сандански, се проведе двудневно обучение за местни лидери на територията на МИГ Сандански на тема: „Подготовка на проекти“ по подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от СВОМР в изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и в изпълнение на споразумение № РД50-148/21.10.2016 г. за изпълнение на СВОМР.

В обучението взеха участие общо 20 участници – юридически лица, физически лица и земеделски производители.

СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ осигури лектор, който представи подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от СВОМР съгласно предварително подготвената програма.
На 21.03.2019 г. участниците бяха запознати изцяло с подмярка 6.4 „Инвестиции
в подкрепа на неземеделски дейности“ от СВОМР: цели, допустими дейности, разходи, кандидати, допустим размер на финансовата помощ, условия за допустимост на дейностите и разходите, приложим режим на държавни/минимални помощи, избор на изпълнители. По време на обучението бяха обсъдени изискванията към документите за кандидатстване, необходимите придружаващи общи и специфични документи по подмярката, подробно внимание се обърна на начина на попълване на приложенията за информация към Условия за кандидатстване.
На 22.03.2019 г. обучението започна с примерно попълване на формуляр за кандидатстване и бяха обсъдени основните стъпки за подаване на проектно предложение в ИСУН, както и реда за оценяване на проектните предложения, в това число административно съответствие и допустимост и техническа и финансова оценка.

Kрайният срок за кандидатстване с проектни предложения по Процедура № BG06RDNP001-19.147 МИГ Сандански – по подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Стратегията за ВОМР е 20:00 часа на 16.04.2019 г.

След приключване на обучението бяха раздадени сертификати на участниците.

54390815_2170637116361764_6754071316908736512_n   IMG_6822   IMG_6835