Двудневно обучение за местни лидери на територията на МИГ Сандански

В периода от 29-30.10.2018 г. в изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и в изпълнение на споразумение № РД50-148/ 21.10.2016 г. за изпълнение на СВОМР, се проведе двудневно обучение за местни лидери от 09:00 ч. в Конферентна зала на хотел „Медите Резорт Спа“, град Сандански, община Сандански на тема: „Подготовка на проекти и бизнес планове по подмерки 4.1 и 4.2 от СВОМР“

В обучението взеха участие общо 20 представители на  ЮЛ, земеделски производители и земеделци от територията на МИГ Сандански. Лектор на обучението бе г-н Стилиян Рупов.

Присъстващите заинтересовани страни бяха подробно запознати на 29.10.2018 г. с подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от СВОМР – цели, допустими дейности, разходи, кандидати, допустим размер на финансовата помощ, условия за допустимост на дейностите и разходите, бизнес план, избор на изпълнители, оценка на проектните предложения: Етап 1: Оценка на административното съответствие и допустимост и Етап 2: Техническа и финансова оценка, както и с основните стъпки за попълване на формуляр за кандидатстване в ИСУН и Подаване на проектно предложение в ИСУН.

На 30.10.2018 г. присъстващите бяха изцяло запознати с подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от СВОМР – цели, допустими дейности, разходи, кандидати, допустим размер на финансовата помощ, условия за допустимост на дейностите и разходите, бизнес план, избор на изпълнители, оценка на проектните предложения: Етап 1: Оценка на административното съответствие и допустимост и Етап 2: Техническа и финансова оценка и попълване на формуляр за кандидатстване в ИСУН.

След приключване на обучението на участниците бяха връчени Сертификати за преминато обучение.

45020356_2377446495615407_920984057917997056_n  45095184_2377446708948719_5866835922296766464_n

 

44953705_2377448882281835_8410242815421841408_n  44959205_2377446265615430_1531730056676638720_n