Двудневно обучение за местни лидери на територията на МИГ Сандански

В периода от 04-05.10.2018 г. в изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и в изпълнение на споразумение № РД50-148/ 21.10.2016 г. за изпълнение на СВОМР, се проведе двудневно обучение за местни лидери от 09:00 ч. в Конферентна зала на хотел „Медите Резорт Спа“., град Сандански, община Сандански на тема: „Подготовка на проекти по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от СВОМР“

В обучението взеха участие общо 20 представители на публичния и нестопанския сектор, в това число служители на общинска администрация, кметове на населени места, читалища и НПО от територията на МИГ Сандански. Лектор на обучението бе г-жа Янислава Вангелова.

Присъстващите заинтересовани страни бяха подробно запознати с подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от СВОМР – цели, допустими дейности, разходи, кандидати, допустим размер на финансовата помощ, условия за допустимост на дейностите и разходите, приложим режим на държавни/минимални помощи, избор на изпълнители, основни стъпки за подаване на проектно предложение в ИСУН.

След приключване на обучението на участниците бяха връчени Сертификати за преминато обучение.

43062460_2340957822597608_9040872412521955328_n  43106686_2340957945930929_6302337527277682688_n 43160131_2342353492458041_4056492105927753728_n  43159215_2342352762458114_4129658381348634624_n