Двудневно обучение за екипа и членове на Колективния върховен орган на МИГ

      В периода от 29-30.05.2018 г. в изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и в изпълнение на споразумение № РД50-148/ 21.10.2016 г. за изпълнение на СВОМР, на територията на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ се проведе двудневно обучение за екипа и членове на колективния върховен орган в град Сандански на тема: „Оценка на проекти подадени по СВОМР“

В обучението взеха участие общо 10 човека, в това число екипа на МИГ и членове на ОС. Лектор на обучението бе г-н Георги Стратиев – Началник на отдел „Информационни системи“, Дирекция „Централно координационно звено”, Администрация на Министерския съвет.

Участниците в обучението бяха подробно запознати с реда за оценка на проектни предложения подадени по СВОМР, създаването на оценителна сесия в ИСУН и етапите на оценка в ИСУН.