В периода 4 – 7 септември, СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ проведе поредица от срещи/семинари, свързани с консултиране на местната общност за подготовка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за програмен период 2023-2027 г.

Срещите се проведоха в шест населени места от територията на МИГ Сандански – гр. Сандански, с. Склаве, с. Катунци, с. Лешница, с. Поленица и с. Дамяница, като в тях се включиха участници и от други населени места от територията. В срещите взеха участие представители на различни заинтересовани страни – общински и кметски администрации, земеделски производители, народни читалища, клубове на пенсионера, детски и учебни заведения, микропредприятия, роми, физически лица и др. На участниците бяха представени отделните Програми и Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони – допустимите мерки по различните програми, дейностите, разходите, допустими кандидати, финансови параметри за включване в Стратегията.

Информационната кампания е насочена към широк кръг представители от местната общност, в съответствие с чл. 9 на Регламент (ЕС) 2021/1060 за равенство между половете, липса на дискриминация и равни възможности за участие на всички заинтересовани от местното развитие страни, чрез осигуряване на широка информираност за провеждането ѝ.